fredag 11 februari 2011

I bokhyllan: Bygga broar och öppna dörrar

Redaktör Karin Jönsson

Karin Jönsson, fil dr och lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö Högskola är redaktör för boken som är skriven av henne och en rad andra intressanta författare (Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland).

De olika kapitlen handlar om olika saker som gäller barns läs- och skrivutveckling, t ex hur skrivintresse flyter över i skrivande, skolans möjligheter att arbeta med språkutveckling och läs- och skrivutveckling i många ämnen och går in på hur skolan behöver förändras för att rusta eleverna för ett samhälle i förändring. I boken används bland annat begreppet “emergent literacy”*. Inget av dessa ord har någon bra svensk motsvarighet - det svenska “emergent litteracitet” är inte precis tydligare. Eftersom dessa två ord omfattar ganska mycket kan det vara värt att försöka sig på en definition:

Emergent (samma ord på engelska och svenska, men på svenska kommer betoningen på sista stavelsen - som i konkurrent)
Något som tar form eller utkristalliserar sig, eller något som kommer upp till ytan, framträder bit för bit.

Litteracitet - en del använder ordet literacy även på svenska, medan andra säger litteracitet
Litteracitet handlar om litteratur/text och hur man förhåller sig till det, men är mer än läskunnighet. Litteracitet innehåller inte bara de “vanliga” delarna av läsning - avkodning och läsförståelse - utan också läsarens upplevelse av textens stil, ordens valör mm.

Emergent litteracitet
Emergent litteracitet är det att börja tillägna sig skriftspråk i en utvidgad betydelse - det kan handla om barns upplevelse av hur föräldrarna beter sig eller verkar när de läser eller skriver olika typer av texter (matlista, räkningar, söndagstidningen), om barns upplevelse av språk på teve, i skolan, på fritids osv.

I boken beskrivs och förklaras också mycket om hur viktigt det är med samtal om berättelser. En upplevelse av en berättelse får man förstås när man hör den eller läser den. Men sedan när man diskuterar den med andra kan man få nya exempel på vad berättelsen handlar om. Analys av motiv och symbolik i berättelser, böcker och filmer är inte bara något som litteratur- och filmvetare sysslar med, utan förskole- och skolbarn har också en stor kompetens här. Den vuxne behövs för att ställa rätt frågor och kanske visa på olika möjligheter, men barnen kommer förvåna .

Bygga broar och öppna dörrar är en engagerande bok att läsa. Den innehåller många konkreta exempel i form av dialoger barn emellan eller mellan barn och vuxna och insikterna som barnen har eller får är ibland förbluffande. Det är också en bok med en matig teoretisk bakgrund utan att texten blir torr. Kapitlen avslutas med referenslistor för den som vill läsa forskningsartiklar eller andra böcker som kapitlen hänvisar till. Men det går också att använda delar av boken som metodbok för hur man kan genomföra lektioner och teman kring berättelser.

*Uttrycket ”emergent literacy” myntades 1966 av Marie Clay och har använts av många forskare sedan dess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar